top of page
תקנון תרומה באתר האינטרנט
Credit card terms and conditions 

קישור זה , הינו קישור רשמי של עמותת "סלע עזרה וסיוע" ומאפשר לתרום עבור מפעל "קמחא דפסחא על שם אליעזר שור". כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתם לנהוג בכפוף לתקנון. אנא קראו את התקנון בעיון.

 

1. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

2. באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת מפעל "קמחא דפסחא על שם אליעזר שור"  בדרך קלה, נוחה ומהירה - ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או שיק.

3.בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.

4. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל' 02-5485020. או מיילmerav@bdsk.co.il  העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.

5. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

6. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

7. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

8. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

9. אני מאשר שגילי הוא לפחות 18 שנה ושקראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות. 

10. מדיניות הגבלת פרטיות: העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים, העמותה לא תעביר פרטי התורמים לגורם שלישי.

 

11.מדיניות הגבלת אחריות: כספי התרומה יופנו לטובת חיילים בודדים וחיילים נזקקים.

    
12. אתר התרומה בכרטיס אשראי  מאובטח בתקן PCI DSS

אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.

אני מאשר/ת שקראתי את התקנון והיני מסכימ/ה איתו

Anchor 1

I approve  the terms and conditions 

(₪) Credit donation
($) Credit donation
(₪)לתרומה באשראי
BIT/Google pay
bottom of page